Werkdagen                                                                 


Het rooster voor de werkdagen 2020 is gereed

Het rooster voor de werkdagen van 2020 is gereed.

Voor volgend jaar 2021 gaan we weer een nieuw rooster maken.

Artikel 20 van het Huishoudelijk Reglement  (dit gaat over de werkdagen)

1. Ieder lid is verplicht beschikbaar voor de gemeenschappelijke werkdagen (2 ochtenden van 9-12 uur op een zaterdag). Het waterteam is vrijgesteld van de werkdagen.

2. Het bestuur benoemt een coördinator voor de werkdagen.

3. De coördinator stelt aan het begin van het seizoen een rooster op.

4. Per werkdag stelt de coördinator met het bestuur het uit te voeren onderhoud vast.

5. Indien een lid niet aanwezig kan zijn op zijn werkdag of om een andere redenen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, wordt contact opgenomen met de coördinator om af te spreken wanneer deze dag wordt ingehaald of om alternatieve werkzaamheden te bespreken.

6. Indien een lid de afspraken gemaakt onder bovenstaand punt 5 niet nakomt, zal het bestuur een gesprek hebben met het lid en duidelijke afspraken maken. Deze worden schriftelijk bevestigd. Het niet nakomen van deze afspraken zal leiden tot een boete van 25 euro per niet voldane werkdag of tot een royement.